Skip to content

REGULAMIN CMENTARZA 

EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO

PRZY ULICY GRONICZEK 3 W WIŚLE

zatwierdzony przez Radę Parafialną

Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wiśle

w dniu 05 marca 2018 roku

 

Cmentarz ewangelicki jest miejscem sprawowania kultu religijnego i spoczynku zmarłych. Kościół, wyznając wiarę w objawionego Boga w Ojcu, Synu, Duchu Świętym, składa swoich zmarłych do ziemi Bożej. Ta czynność jest nierozerwalnie związana z nadzieją zmartwychwstania i życia wiecznego, która jest nam objawiona przez Jezusa Chrystusa.   

 

§ 1

Niniejszy regulamin cmentarza ewangelicko-augsburskiego przy ulicy Groniczek w Wiśle (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady udostępniania miejsc na cmentarzu i korzystania z niego. Właścicielem cmentarza ewangelicko-augsburskiego (zwanego dalej: „Cmentarzem”) jest Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle (zwana dalej: „Parafią”). Codziennym utrzymaniem cmentarza zajmuje się zarządca cmentarza (zwany dalej: „Zarządcą”).  

 

§ 2

Wszelkie formalności związane z pochówkiem zmarłych oraz innymi czynnościami wykonywanymi na Cmentarzu należy załatwiać w kancelarii parafialnej, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 oraz w niedziele po nabożeństwie porannym.     

 

§ 3

Cmentarz jest otwarty codziennie od świtu do zmroku i tylko wtedy dozwolone jest wchodzenie na jego teren.    

 

§ 4

Osoby przebywające na terenie Cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku dla miejsca pochówku zmarłych. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci do 7 lat jest dozwolone wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające Cmentarz odpowiadają opiekunowie grup. Należy pamiętać, że Cmentarz jest położony w terenie górskim i w związku z ukształtowaniem terenu zachować stosowną ostrożność poruszając się między grobami. 

 

§ 5

Zabrania się:  

-   przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia;

- spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających na terenie  Cmentarza;

-   wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);   

-   niszczenia zieleni;   

-  niszczenia lub samowolnego przemieszczania elementów małej architektury;

-  wyrzucania śmieci w miejscach niedozwolonych;   

-  prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek;  

- przywłaszczania wiązanek kwiatów, zniczy i innych akcesoriów znajdujących się na grobach;

- poruszania się po terenie Cmentarza rowerami, motocyklami i innymi   pojazdami jednośladowymi;

- używania odtwarzaczy muzyki i telefonów komórkowych.

 

§ 6

  Woda z ujęć (punktów czerpalnych) na terenie Cmentarza przeznaczona jest jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych. Instalacja wodociągowa jest wyłączana jesienią (zwykle w październiku lub na początku listopada), gdy prognozowane są spadki temperatury poniżej 0°C i włączana na wiosnę (zwykle w połowie kwietnia), gdy ustąpią przymrozki.    

 

§ 7

  Za zniszczenia  i szkody powstałe na terenie Cmentarza w  związku z działaniem sił przyrody, kradzieży i aktów wandalizmu Parafia nie ponosi odpowiedzialności.   

  

§ 8

  Pielęgnacja grobów należy do obowiązków osoby opiekującej się grobem (zwanej dalej: „Dysponentem”). Dysponent, czyli właściciel grobu jest odpowiedzialny za właściwy stan techniczny grobu i ponosi odpowiedzialność prawną za wszelkiego rodzaju wypadki i zdarzenia z udziałem osób trzecich, które wynikają z niewłaściwego stanu technicznego grobu.   

 

§ 9

Dysponent grobu zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tych miejsca oraz przyległego terenu. Maksymalnie do sześciu tygodni po pogrzebie należy uprzątnąć miejsce pochówku i oczyścić je z wieńców i ozdób pozostawionych w dniu pogrzebu.    

 

§ 10

Wieńce, kwiaty oraz inne zbędne elementy związane z dekoracją mogił należy składać do przeznaczonych na ten cel pojemników. Zabrania się składania w tych pojemnikach resztek materiałów i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych.  

 

§ 11

Za miejsca pochówku Parafia, która jest administratorem pobiera opłaty według aktualnie obowiązujących stawek. Ważność pierwszej opłaty upływa po 20 latach. Po upływie opłaconego okresu Dysponent może wnieść kolejną opłatę prolongującą użytkowanie grobu na kolejne lata (maksymalnie do 5 lat). Oddzielnie pobierane są opłaty za postawienie pomnika (obramowania) lub jego wymianę. Wysokość opłat ustala Rada Parafialna. W przypadku nie wniesienia opłaty za miejsce pochówku w terminie do 12 miesięcy po upływie ważności opłaty, administrator Cmentarza może użyć grób do ponownego pochówku, a materiał nagrobkowy przechodzi na własność Parafii.      

 

§ 12

Wszelkiego rodzaju wypadki, uszkodzenia i inne zdarzenia należy zgłosić niezwłocznie w kancelarii parafialnej lub Zarządcy. 

 

§ 13

Cmentarz jest ubezpieczony przez Parafię. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji lub kradzieży.    

 

§ 14

Groby historyczne znajdują się pod opieką Parafii. Lista takich grobów znajduje się w kancelarii parafialnej. Decyzję o wpisaniu grobów na listę historyczną podejmuje Rada Parafialna.     

 

§ 15

Zarządca Cmentarza upoważniony jest do kontrolowania pojazdów wjeżdżających na teren Cmentarza, wwożących i wywożących ładunki, podmiotów wykonujących prace, czy jakiekolwiek inne czynności na terenie Cmentarza. Każda z tych czynności dozwolona jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Parafii.   

 

§ 16

Podmioty gospodarcze mogą wjeżdżać i świadczyć usługi na terenie Cmentarza jedynie na podstawie pisemnej zgody Parafii od świtu do zmroku. Wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi jest zabroniony z wyjątkiem pojazdów posiadających zezwolenie. W celu wykonania usługi pogrzebowej, cmentarnej, budowlanej lub kamieniarskiej umożliwia się (po wcześniejszym uzgodnieniu) wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi o ciężarze całkowitym do 3,5 tony. Osoby wjeżdżające na Cmentarz obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności.    

 

§ 17

Ustawianie nagrobków, tablic, ławek, sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury itp. może nastąpić tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Parafią i wyrażeniu pisemnej zgody przez Parafię. 

   

§ 18

Każdy podmiot lub osoba świadcząca usługi i wykonując prace na terenie Cmentarza zobowiązana jest zapewnić najwyższy stopień czystości, porządku i estetyki terenu swoich robót, odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, a prace prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, bhp i p.poż., sanitarnymi i ochrony środowiska.   

 

§19

Każdy podmiot lub osoba świadcząca usługi i wykonując prace na terenie Cmentarza zobowiązana jest do wniesienia kaucji przed rozpoczęciem robót. Kaucję należy składać w kancelarii parafialnej. Po zakończeniu prac i odbiorze terenu, na którym te prace były prowadzone kaucja jest zwracana. Po wykonaniu prac obowiązkowo należy dostarczyć Parafii zdjęcia grobu i terenu wokół grobu.   

 

§ 20

Teren po wykonanych robotach winien być niezwłocznie uprzątnięty przez podmiot lub osobę świadczącą usługi. Nadmiar ziemi pochodzącej z kopania lub remontowania grobów musi być wywieziony przez wykonawcę poza teren Cmentarza i zutylizowany na koszt usługodawcy. Nie wolno zastawiać dróg i przejść pojazdami, materiałami budowlanymi i sprzętem.    

 

§ 21

Wykonywanie prac na terenie Cmentarza nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi. Za elementy pozostawione na terenie cmentarza po robotach remontowo-budowlanych odpowiada podmiot realizujący te roboty. W przypadku nie zastosowania się do regulaminu podmiot zostanie obciążony kosztami. 

 

 

 

 

 

 

 

Leszek Podżorski                                                          ks. Waldemar Szajthauer

  Kurator Parafii                                                                   Proboszcz Parafii

 

 

 

 

 

 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle

Kancelaria mieści się w Wiśle Centrum

przy ul. 1 Maja 49

tel. 33 855 24 90

email: wisla@luteranie.pl